โปรโมชั่น

เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าล้านนาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

  • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

 

ข่าวดี !!! เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าล้านนา 

ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทั้งค่าซ่อมรถ ค่าซื้ออะไหล่ ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง

วันนี้ ถึง 3 ธันวาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์บริการโตโยต้าล้านนาทุกสาขา

 

 

เงื่อนไข : ช็อปช่วยชาติ 2561

ช็อปช่วยชาติ 2561 : มนุษย์เงินเดือนและคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 ได้เฮอีกปี เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีหรือมาตรการ  ช็อปช่วยชาติ 2561 เพื่อช่วยเรื่องการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศที่ชะลอตัวลง
ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.2560 โดยลดภาษีให้บุคคลธรรมดาตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

โดยการลดหย่อนภาษี ช็อปช่วยชาติ 2561 ครั้งนี้ จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง มาดูกัน ?

          - ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
          - ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2561
          - ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่าง ช็อปช่วยชาติ 2561 วันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.2560
          - ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)
ช็อปช่วยชาติ 2561 ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียน VAT และออกใบกำกับภาษีให้ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ส่วนร้านค้าทั่วไปนั้น ต้องสอบถามก่อนว่าได้จดทะเบียน VAT ไว้หรือไม่? และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้ไหม?
*หากออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ เราจึงสามารถนำสินค้านั้นมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ช็อปช่วยชาติ 2561 ได้นั่นเอง

          - สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้
          - ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
          - ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร
* โดยใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

          1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
          2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
          3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
          4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
          5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
          6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
          7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
          8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม การลดหย่อนภาษีในมาตรการ ช็อปช่วยชาติ 2561 นี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าโรงแรม ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน ร.พ. และ ช็อปช่วยชาติ 2561 ก็ไม่รวม สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจยย. เรือ น้ำมัน ก๊าซเติมพาหนะ ด้วย

ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการ ช็อปช่วยชาติ 2561 จะได้เงินคืนตามขั้นอัตราภาษี อาทิ ผู้มีรายได้สุทธิ 150,001 -300,000 บาท มีภาระภาษีเงินได้ ร้อยละ 5 หากใช้สิทธิลดหย่อนมาตรการ ช็อปช่วยชาติ 2561 นี้ ก็จะได้เงินคืนสูงสุด 750 บาท เป็นต้น

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@