โปรโมชั่น

โครงการพิเศษเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับเช่าซื้อรถกระบะโตโยต้า 2 ประตู และ 4 ประตูทุกรุ่น

  • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

โครงการพิเศษเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
สำหรับเช่าซื้อรถกระบะโตโยต้า 2 ประตู และ 4 ประตูทุกรุ่น

- ดาวน์เริ่มต้น 5%
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.55%*


*ภายใต้เงื่อนไขและการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินผู้เข้าร่วมโครงการ
 
เงินดาวน์
(%)
อัตราดอกเบี้ย
12-36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
5 - 4.15% 4.40% 4.85% -
10 - 3.75% 4.00% 4.30% 4.75%
15 - 2.85% 2.95% 3.35% 3.95%
20 - 2.55% 2.65% 2.80% 3.40%

หมายเหตุ: - สำหรับผลตอบแทนในส่วนของท่านผู้แทนฯ สามารถติดต่อสอบถามได้จากธนาคารทิสโก้
- สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรม Toyota privilege More ได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบการรายย่อยที่กำหนดโดย บสย.
- เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานที่ค้าขายชัดเจน เช่น พ่อค้า แม่ค้าตลาดสดแผงลอย ร้านขายของชำ
ร้านตัดผม ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจให้บริการรับจ้าง เป็นต้น
- ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
- มีทรัพย์สินถาวรสุทธิไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)
- เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
- เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีภาระค ้าประกันกับ บสย. (ยกเว้น โครงการค ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย)
- เป็น SMEs ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่ บสย. ก าหนด
- เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@