โปรโมชั่น

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการ Campus Challenge 2015

  • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

  โตโยต้าได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการ"ถนนสีขาว" ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ปี 2531 ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรู้เรื่องวินัยกฎจราจรและน้ำใจบนท้องถนน และในปีนี้ทางโตโยต้าได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยด้วยการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการลงมือทำ ซึ่งถือเป็นการสอดรับกับนโยบายภาครัฐ

“Decade of Action for Road Safety”

   ด้วยปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มสาวบางครั้งได้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการทำให้เยาวชนเกิดการตระหนักถึงสาเหตุปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โครงการโตโยต้าถนนสีขาว จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge 2015" โดยให้เยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยในอีกไม่ช้า ที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นและสามารถทำให้ถนนปลอดอุบัติเหตุและกลายเป็นถนนสีขาวอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญและเกิดจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย

2.  เพื่อให้เกิดการลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการใช้รถใช้ถนนในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

3.  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์

4.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงจากองค์กรและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต

 

สนใจสามาถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://www.toyota.co.th/campuschallenge2015/objective.php

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@